i-AHRI Ukwethula Isikhondlakhondla Socwaningo Kwazulu-Natali

Sunday, 1 January, 2017

Publication: Umbiko: Africa Health Research Insitute Magazine, KwaZulu-Natal, South Africa

izikhondlakhondla ezimbili zocwaningo KwaZulu-Natali (e-KZN) zihlanganisa amandla azo ukusungula ingqayizi-vele yesikhungo esisha esihlanganise imikhakha elumbene yokulwisana nesifo sofuba (i-TB), i-HIV kanye nezifo ezihlobene nazo. Inhlangano enstsha, i-Africa Health Research Institute (i-AHRI, izinze enhliziyweni yokusabalala ngokuhlanganyela kwe-TB ne-HIV eNingizimu Afrika. Ihlanganise i-Africa Centre for Population Health eyaziwa kakhulu ngezolwazi lwabantu olucutshungulwe kahle olutholakale kwabangaphezu kwezi-100 000 zababambe iqhaza, neKwaZulu-Natal Research Institute for TB-HIV’s (i-K-RITH’s) isisekelo sezobusayense, ukuhlolisiswa kwemithi kanye nezindawo zamalabhorethi eziphuma-phambili. Lokhu kuhlanganiswa kwezinhlangano kwenzeke ngoxhaso lwesihle oluvele kwabe-Wellcome Trust kanye ne-Howard Hughes Medical Institute (HHMI), kwathi i-UCL (University College London) kanye ne-University of KwaZulu-Natal (UKZN) babangaba bambisene kwezokufundisa abasemqoka.

READ FULL ARTICLE HERE